Bytové domy

DHT Systems Fotovoltaika

Poskytované služby

Pro bytové domy zajišťujeme v souvislosti s dotačními programy Výzva výstavba bytových domů v ČR (BD3) a Výzva rekonstrukce bytových domů v Praze (BD2) zejména solární termické systémy, fotovoltaické systémy, pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1), výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, řízené větrání s rekuperací tepla.

Podporované systémy

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2). Pro oba typy podporovaných systémů je umožněno využití přebytečného tepla i k jiným účelům v rámci řešeného domu, primární účel podpory, tj. ohřev teplé vody a popř. přitápění, však musí být upřednostněny.

Nechte to na nás!

Leze vám už papírování krkem? Vše vyřídíme za vás! Pripojení mikrozdroje i dotační politiku máme v malíku. Na základě vámi odsouhlasené kalkulace vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci a byrokratický proces žádosti vyřídíme za vás. Po schválení následně vypracujeme energetický posudek a vše zašleme k odsouhlasení dotace. Jakmile máme papírování vyřešeno, sjednáme si s vámi termín montáže. Po instalaci celé fotovoltaické konstrukce provedeme revizi a první paralelní připojení. Na konci celého procesu vám předáme kompletní dokumentaci.


nechat to na nás

Jaké jsou výše dotací pro efektivní využití zdrojů energie?

Na jednu žádost je celková možná výše podpory v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů. U samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů. Společně s žádostí na efektivní využití zdrojů lze žádat o příspěvek na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru, kde je možná výše podpory až 15 000 Kč, ne však více než 10 % z přiznané částky podpory.

Systém Výše podpory
Výměna zdroje energie 7 000 Kč až 30 000 Kč
Solární termický systém 9 000 Kč
Fotovoltaický systém 15 500 Kč na kW
Systém řízeného větrání s rekuperací tepla 24 000 Kč až 30 000 Kč
Instalovaná dobíjecí stanice 45 000 Kč až 55 000 Kč
Fotovoltaika DHT

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

V případě bytových domů se podpora přiznává pouze na opatření realizovaná na území hlavního města Prahy (výjimku tvoří podpory dobíjecích stanic).

  • Dotace se vztahuje pouze na stávající budovy, tj. u nichž byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. červencem 2007 (platí pouze pro oblast podpory A – zateplení).
  • U dobíjecích stanic je podpora poskytována na dobíjecí stanice instalované po 30. červenci 2019.
  • Realizaci opatření je třeba dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.
  • Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. prosince 2021 do 24:00 h.

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt. Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu. O podporu mohou zažádat vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu nebo pověření vlastníci jednotek. Výše podpory je až 500.000 Kč. Výsledná částka závisí na instalovaném výkonu a počtu bytových jednotek.

Systém Výše podpory
Za 1 kWp instalovaného výkonu 15 000 Kč
Za 1 kWh elektrického akumulačního systému 10 000 Kč
Za připojenou bytovou jednotku k FV systému 5 000 Kč

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz. Výše dotace za jednu dobíjecí stanicí činí 45 000 korun. Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích stanic, kolik je bytových jednotek v domě. O podporu mohou žádat vlastníci stávajících bytových domů, vlastníci novostaveb, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů a pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb).

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun. Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla. Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému. Žádat mohou vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů a pověření vlastníci bytových jednotek.

Systém Výše podpory
Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním 13 000 Kč/kW
Solární fotovoltaický ohřev teplé vody 13 000 Kč/kW
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 20 000 Kč/kW

Tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za tepelné čerpadlo. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun. Lze podpořit i výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Žádat mohou vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů a pověření vlastníci bytových jednotek. Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

Systém Výše podpory
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 30 000 Kč/b. j.
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 18 000 Kč/b. j.

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Výše dotace na bytovou jednotku se pohybuje od 25 000 do 35 000 korun. O podporu mohou zažádat vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů a pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů. Částka za každou napojenou bytovou jednotku je fixní.

Systém Výše podpory
Řízené větrání se ZZT / centrální 35 000 Kč/b. j.
Řízené větrání se ZZT / decentrální 25 000 Kč/b. j.
Nová zelená úsporám